Nieuwsbrief Januari

De gedragscode Windenergie werkt!

Afgelopen donderdag, 28 januari, stond de beslisnota ‘Verzoek tot principe-besluit windpark Bijsterhuizen’ op de agenda van de raad. Deze nota heeft drie beslispunten waarvan het mogen afwijken van de maximale tiphoogte van 150 meter (uit onze gedragscode windenergie) de belangrijkste was. Door verlaging van de SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energie) is het onmogelijk een goede businesscase te maken voor windmolens met een hoogte van 150 meter. Wind in Wijchen heeft daarom verzocht om deze hoogte aan te passen naar maximaal 185 meter.

Het andere beslispunt betrof het geven van (principe) medewerking voor het verlenen van een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning en het derde punt was het verzoek om in te stemmen met een verzoek aan Gedeputeerde Staten om de bevoegdheid over te dragen aan de gemeente Wijchen.

Tijdens de voorbereidende commissievergadering op 17 januari was het al duidelijk dat deze beslisnota groen licht zou krijgen van een ruime meerderheid in de raad. Alleen Wijchen Lokaal twijfelde en overwoog het indienen van een motie. En deze motie kwam er en riep op om het draagvlakonderzoek opnieuw te doen en de verdere besluitvorming uit te stellen.

K8W had al in de commissievergadering aangegeven alle vertrouwen te hebben in de beslisnota en bijlagen van het college en zeker geen voorstander te zijn van een nieuw draagvlakonderzoek. Ook het uitstellen van besluitvorming was voor K8W geen optie. Uitstel geeft de initiatiefnemer de mogelijkheid de Wijchense gedragscode aan de kant te schuiven en rechtstreeks naar het bevoegd gezag, lees de Provincie, te stappen. Dat brengt een groot risico voor omwonenden met zich mee dat afspraken uit onze gedragscode terzijde worden gelegd. Afspraken zoals een extra compensatie i.v.m. waardedaling, 25 jaar gratis stroom tot een max. van 3.500kWh per jaar per woning en rentecoupons van 5%, hoeven dan niet meer worden nagekomen te worden. Dat risico is volgens ons veel te groot.

Dus heel verstandig trokken, m.u.v. Wijchen Lokaal, alle fracties de digitale groene kaart en kan Wind in Wijchen met de gemeente en omwonenden de verdere stappen zetten naar een groener Wijchen.

Door Martijn Verharen, raadslid

Zienswijze op de kaderbrief van de GGD

De GGD is wat Kernachtig Wijchen betreft één van de belangrijkste samenwerkingspartners. Zeker op dit moment staan zij klaar om inwoners te ondersteunen en te helpen het Covidvirus eronder te krijgen. De organisatie heeft recent de kaderbrief 2022 naar de gemeente gestuurd en het college heeft hierbij een zienswijze opgesteld. Die zienswijze bevat aanbevelingen en opmerkingen voor het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD.

Tijdens de commissievergadering werden namens Kernachtig Wijchen enkele vragen gesteld over die zienswijze. Het college gaf desgevraagd aan dat deze zienswijze vooraf met de andere regiogemeente is afgestemd. Dit is erg belangrijk omdat een standpunt dat alle gemeenten belangrijk vinden en opnemen in hun zienswijze, niet door het bestuur genegeerd kan worden.

Verder lichtte het college desgevraagd toe dat gevolgen van ziekteverzuim onder vaccinatiepersoneel of gevolgschade na Corona niet tot het risico van de gemeente behoort.

Wij hebben er vertrouwen in dat het personeel zich op een verantwoorde manier kan inzetten bij de Coronabestrijding. Want dat is op dit moment toch een hele belangrijke taak.

Mobiliteitsvisie

Afgelopen maanden hebben we de mobiliteitsvisie ‘Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal’ behandeld. Van een werksessie met de ambtenaren tot aan de raadsvergadering van afgelopen donderdag 28 januari. De aanleiding is het ‘actualiseren en harmoniseren’ van de Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplannen (GVVP) van de gemeenten Druten en Wijchen. Deze visie dient als opmaat voor het Mobiliteitsplan, ook geldend tot 2030. Dit mobiliteitsplan wordt opgesteld na vaststelling van de mobiliteitsvisie.

De Mobiliteitsvisie behelst de ‘waaromvraag’: Waarom is verkeer en mobiliteit belangrijk voor de gemeente Wijchen en welke ambities willen we waarmaken?

Het Mobiliteitsplan gaat over de ‘hoevraag’: Hoe gaan we onze wensen en ambities waarmaken en welke maatregelen gaan we daar als gemeente voor nemen?

Het is een mooie en uitgebreide visie die ons inziens wel wat scherper had gekund. Na de beraadslagingen in de commissie gehoord te hebben en uitvoerig overleg met de fractie, hebben we een motie opgesteld. Ook vanuit de andere fractie zijn er een amendement en moties ingediend.

De VVD heeft samen met het CDA een amendement ingediend over de positie van de auto in de wijk. De VVD en CDA willen dat de auto haar prominente positie in de wijk behoudt, ook op de langere termijn en wil dat de ambitie ‘de auto minder prominent in beeld in de wijk’, uit de visie geschrapt hebben. Dit amendement hebben wij, en het merendeel van de raad, niet gesteund. Wij zijn van mening dat de leefbaarheid en daarmee ruimte voor openbaar groen, speelgelegenheden, fietser en voetganger, moet prevaleren boven veel parkeergelegenheid. Dit betekent overigens niet dat wij de auto willen weren uit de wijken! Integendeel. Een minder dominante positie is voor ons een prima ambitie. Het amendement heeft het niet gehaald.

Een motie van het CDA ‘Meten is weten’ heeft het ook niet gehaald, het CDA was van mening dat er slecht onderzoek is gedaan aan de voorkant. Wij, en het overgrote deel van de raad, kunnen ons hier niet in vinden en zijn van mening dat de opstellers van de visie hun huiswerk gedaan hebben en weten wat er speelt. Of zoals wethouder Loermans mooi omschreef: “je gaat een timmerman ook niet vragen of ie z’n duimstok bij zich heeft”.

Een motie van het PvdA ten aanzien van ‘elektrisch rijden’ hebben we mee ingediend. Deze motie roept het college op om de visie op elektrisch rijden vooraf of gelijktijdig met het mobiliteitsplan aan te bieden aan de raad. Deze motie werd door de meerderheid gesteund en is aangenomen.

Dan onze eigen motie, die mede ingediend is door PvdA en D66. Met deze motie hebben we het college opgeroepen om voor ons belangrijke zaken mee te nemen zoals:

  • Het onderwerp ‘infrastructuur en inrichting’ fiets- en wandelpaden en de 60 km buitenwegen. Dit in het kader van de veiligheid, de snel veranderende fietstechniek en toename van gebruik van met name E-bikes.
  • De doorstroming Wijchen Noord-Zuid (de zogenaamde spoorse doorsnijding) moet meer prioriteit krijgen, zeker met het oog op de bouwplannen Kraanvogel, Tuin van Woezik en Wijchen-West.
  • Goede aansluiting en afstemming met de regiogemeenten voorafgaand aan de uitvoering van het plan. Mobiliteit gaat over onze gemeentegrenzen heen. Dat moet goed op elkaar aansluiten.
  • Een uitwerking en doorrekening van de financiële consequenties van deze plannen.

Deze motie kon op brede steun van 22 stemmen rekenen en is daarmee aan-genomen.

Als eerste indiener kijken we tevreden terug op dit succes. We hebben onze partij en onze ambities weer goed op de kaart gezet door aandacht te vragen voor duurzame mobiliteit oplossingen.

Door Jan Evers, raadslid

Zienswijze op de kaderbrief en andere stukken van de MGR

(Modulaire Gemeenschappelijke Regeling / Werkbedrijf regio Rijk van Nijmegen)

In de commissie is uitgebreid gesproken over de kaderbrief en het gegeven dat er vanuit de MGR 900.000 euro wordt teruggestort naar de gemeenten. Een deel van dat geld wordt door Wijchen ingezet om trajecten met jongeren af te kunnen ronden. Vervolgens ontstond er een technisch debat over de wijze waarop terugbetaald geld wordt geboekt en kan worden ingezet. Verrassend genoeg bleken alle bijna fracties, met uitzondering van D66 in te stemmen met de voorstellen van het college. Ook de zienswijze werd breed gesteund door de fracties.

D66 gaf in de commissie aan dat geld, bedoeld voor sociale activiteiten, als het overblijft ook voor dat doel geoormerkt zou moeten worden. Kernachtig Wijchen herinnerde D66 aan de afspraak: geld dat over is wordt teruggestort in de pot algemene middelen. Dat maakte geen indruk op D66 dat blijkbaar graag politiek wilde scoren met haar standpunt.

Vervolgens bereidde D66 een motie en een amendement voor de raadsvergadering voor. Nadat de standpunten in de eerste termijn van de raadvergadering nog eens werden benoemd viel het debat snel stil en werd het duidelijk dat de voorstellen van D66 het niet haalden. De beslisnota is door de raad ongewijzigd aangenomen. krijgen vanuit diverse regelingen.

Door Rob Albersnagel, raadslid

Van het bestuur

Zeggen jullie het ook wel eens tegen elkaar? Wat gaat de tijd snel? Soms is dat vervelend, soms ben je blij dat het snel voorbij gaat. Op dit moment hebben we een beetje van beide.

Wij zijn blij als we COVID 19 hebben overwonnen. Het kan ons niet snel genoeg gaan. Maar we vinden het jammer dat de huidige raadsperiode bijna voorbij is. Ruim 70 % van raadsperiode ligt al achter ons. Over 13 maanden mogen we weer naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad en nieuw college. Dat is dan weer ongelofelijk snel gegaan, vind u ook niet?

Er breekt voor ons, als politieke partij, een mooie periode aan. Wij hebben er zin in. Gaat het ons lukken om, opnieuw, het vertrouwen te krijgen van bijna 42% van de kiezers? Kunnen we nog verder groeien of zijn er grenzen aan de groei? Wij zijn ervan overtuigd dat we ons toekomstige succes vooral zelf in de hand hebben.

Kernachtig Wijchen en haar voorgangers nemen, vanaf de start van onze huidige gemeente Wijchen in 1984, onafgebroken, verantwoordelijkheid voor het bestuur van onze mooie gemeente. In deze 38 jaar hebben we Wijchen met 60% zien groeien van 25.600 naar bijna 41.000 inwoners. We hebben 7 wethouders geleverd en meer dan 30 raadsleden.

Als Kernachtig Wijchen weten we om te gaan met groei en het maken van politieke keuzes voor Wijchen. En dat doen we vanuit de overtuiging om het beste voor Wijchen en de inwoners te doen. En over die keuzes leggen we graag verantwoording af aan de kiezer. De stembus op 16 maart 2022 is daarvoor de eerlijkste graadmeter. Naast onze keuzes in de afgelopen periode vragen we natuurlijk ook vertrouwen van de burger voor onze plannen voor de toekomst en onze gemeenteraadsleden. Wij willen een stevig nieuw mandaat voor de periode 2022-2026.

‘Je krijgt die lach niet van mijn gezicht, al zou je dat willen’. Wat hebben we genoten van onze overwinning in 2018. En wat zou het geweldig zijn als we op woensdagavond 16 maart 2022 opnieuw uit volle borst kunnen zingen. Dat gaat alleen lukken met een goed plan. En dat plan hebben we.

Als bestuur stellen we u voor om opnieuw te gaan werken met 3 commissies. Een commissie voor de kieslijst, programma en campagne. Wij doen u binnenkort een voorstel voor beoogd voorzitters van de 3 commissies.

Wij zijn op zoek naar leden voor deze commissies. Wij vragen u uw belangstelling voor een van de commissies bij ons te melden. We willen de samenstelling van de commissie laten vaststellen op onze eerstvolgende ALV op maandag 15 maart. Laat het ons weten.

Voor de komende 13 maanden hebben we verder de volgende een planning opgesteld. Als we elkaar helpen er een succes van te maken, gaat het ons lukken.

Zelfevaluatie fractie

Tijdens de vorige raadsperiode organiseerde het bestuur een tussenevaluatie met de fractie. Deze periode hebben we dat anders aangepakt. Het bestuur heeft enige tijd geleden de vraag gesteld of wij de evaluatie dit keer zelf op wilde pakken. In overleg met Henk Jan Grobbe is een vragenformulier opgesteld dat door alle fractieleden persoonlijk is ingevuld.

Renate Loermans en Twan van Bronkhorst hebben rond de jaarwisseling afzonderlijke gesprekken gevoerd met alle fractieleden. Het waren goede gesprekken.

In een ontspannen sfeer zijn de vragen en antwoorden uit het formulier besproken.

De zelfevaluatie bestaat uit drie onderdelen:

  • Hoe ervaar je de fractieorganisatie?
  • Benoem een speerpunt waar je 2021 mee aan de slag wil.
  • Welk aandeel wil je hebben voor en na de verkiezingen van 2022.

De uitkomsten worden met de fractie besproken. De leden worden op een later moment geïnformeerd.

Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter

Zienswijze op de kaderbrief en andere stukken van de MGR

(Modulaire Gemeenschappelijke Regeling / Werkbedrijf regio Rijk van Nijmegen)

 

In de commissie is uitgebreid gesproken over de kaderbrief en het gegeven dat er vanuit de MGR 900.000 euro wordt teruggestort naar de gemeenten. Een deel van dat geld wordt door Wijchen ingezet om trajecten met jongeren af te kunnen ronden. Vervolgens ontstond er een technisch debat over de wijze waarop terugbetaald geld wordt geboekt en kan worden ingezet. Verrassend genoeg bleken alle bijna fracties, met uitzondering van D66 in te stemmen met de voorstellen van het college.

D66 gaf in de commissie aan dat geld, bedoeld voor sociale activiteiten, als het overblijft ook voor dat doel geoormerkt zou moeten worden. Kernachtig Wijchen herinnerde D66 aan de afspraak: geld dat over is wordt teruggestort in de pot algemene mid-delen. Dat maakte geen indruk op D66 dat blijkbaar graag politiek wilde scoren met haar standpunt.

Vervolgens bereidde D66 een motie en een amendement voor de raadsvergadering voor. Nadat de standpunten in de eerste termijn van de raadvergadering nog eens werden benoemd viel het debat snel stil en werd het duidelijk dat de voorstellen van D66 het niet haalden. De beslisnota is door de raad ongewijzigd aangenomen. krijgen vanuit diverse regelingen.

Rob Albersnagel raadslid