Nieuwsbrief April

Ontwikkelen van Wighenerhorst

In de toeristische visie, die de raad vorig najaar unaniem heeft vastgesteld, is de toekomst van de Wighenerhorst opgenomen. Op 22 april is in de raadsvergadering gedebatteerd over deze toekomst. De fracties (D66 en Wijchen Lokaal) zijn tegen de ontwikkeling van het huidige park tot een recreatief vitaal vakantiepark. In de commissie hadden we al geconstateerd dat er veel verschillende belanghebbenden zijn. De beheerder, verschillende groepen huiseigenaren en de camping. En dan nog is er een nieuwe eigenaar voor de camping nodig die bereid is de nodige investeringen te doen.

Het College vroeg in een beslisnota om die beleidsrichting te ondersteunen en geld beschikbaar te stellen voor een vitalititeitsmanager die dit proces verder gaat ondersteunen. Onze fractie heeft de afgelopen tijd uitgebreid gesproken over de plannen en wij hebben daarvoor ook input opgehaald bij huiseigenaren van recreatiewoningen.

We steunen het voorstel en we vertrouwen erop, dat de vitaliteitsmanager slaagt in zijn opzet, met alle belanghebbenden op een lijn komt en dat er gewerkt kan worden aan een nadere uitwerking van de plannen. Binnen die plannen vinden we het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de financiële consequenties voor de huisjeseigenaren. De wethouder heeft toegezegd dat hij hier aandacht voor houdt.

In de raadsvergadering werd door een aantal fracties nog aandacht gevraagd voor verkeersontsluiting en –maatregelen. Onze fractie vertrouwt erop dat onze eigen verkeerswethouder dit vanzelfsprekend goed regelt en waar nodig met omwonenden verkent wat wenselijk is en welke oplossingen zij zien.

Opvallend in het debat was dat verschillende fracties, aangevoerd door de fractie van het CDA, het college en de raad wilden verleiden om toezeggingen te doen over mogelijke ontwikkeling van een zwemparadijs op de Wighenerhorst. Wethouder Derks gaf vervolgens aan een dergelijke toezegging niet te willen doen, onder andere om toekomstige gesprekken met een nieuwe eigenaar van het park, niet te doorkruisen. Na enig debat en een schorsing, hield het CDA een motie over een zwembad in de binnenzak. Op vier raadsleden na (D66 en Wijchen Lokaal) stemde de raad in met het voorstel. 

Beslaglegging bijstandsgerechtigden

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heef onlangs een onderzoeksrapport gepubliceerd over onjuiste beslagleggingen bij mensen met een bijstandsuitkering. In dit rapport werden fouten benoemd die door gemeenten zijn gemaakt bij het laten beslagleggen door deurwaarders op uitkeringen van bijstandsgerechtigden. Bij deze beslagleggingen is niet voldoende rekening gehouden met de beslagvrije voet waardoor het beslag te hoog is. Met als gevolg dat de uitkeringsgerechtigden te weinig overhielden om van te kunnen leven. Landelijk gaat het hierbij om 15.000 dossiers bij 200 gemeenten.

Namens de fractie werden de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Is het college op de hoogte van dit VNG rapport?
  • Heeft de gemeente Wijchen onder haar inwoners uitkeringsgerechtigden waarbij is vastgesteld dat de beslagvrije voet onjuist is toegepast?
  • Zo ja, hoe kan dit gecorrigeerd worden? 
  • Hoe gaat het college borgen dat Wijchense uitkeringsgerechtigden niet in de problemen komen zodra deurwaarders vorderingen uitzetten boven de beslagvrije voet?

We zijn zeer benieuwd naar de reactie van het college. 

Jennifer ZIjlstra, raadslid 

Focus op wonen

Voor team 1 ligt de komende tijd de focus op wonen. We willen aandacht blijven vragen voor dit onderwerp en dit hebben we de afgelopen tijd ook al op verschillende manieren gedaan.

Schriftelijke vragen heb ik aan het college gesteld over kansen voor jongeren op de woningmarkt. Dit naar aanleiding van het bericht dat het Molenhuis eindelijk in gebruik genomen gaat worden.

Tim heeft schriftelijke vragen gesteld over de Kleinschalig Particulier Initiatief-regeling (KPI). Over deze regeling ontvangen wij namelijk kritische berichten van inwoners die niet blij zijn met de gang van zaken en de ingewikkelde regelgeving. Naar aanleiding van de antwoorden die we hebben gekregen is Tim bezig een motie voor te bereiden. Het doel van de motie is om het proces rondom deze regeling te verbeteren en transparanter te maken voor de inwoners.

In de raadsvergadering van 25 maart heb ik een motie ingediend voor meer sturing op de toewijzing van sociale huurwoningen. In het kort draagt de motie het college/de wethouder op om met de regio in gesprek te gaan om te kijken of het mogelijk is 25% van de toe te wijzen woningen in een gemeente, toe te wijzen aan inwoners uit die gemeente. Deze motie is aangenomen en we kijken dan ook uit naar de terugkoppeling van de wethouder vanuit het regio-overleg en hoe de rest van de regio hier in staat. Voor Kernachtig Wijchen is het wel van belang dat een dergelijk toewijzingsbeleid in de hele regio wordt uitgevoerd zodat er geen verschillen ontstaan.

Rondom het onderwerp sociale huur- en koopwoningen is team 1 op dit moment ook bezig met het voorbereiden van een initiatiefvoorstel. Met dit voorstel willen wij dat de gemeente kaders gaat stellen rondom deze woningen. Denk hierbij aan een zelfbewoningsplicht en een instandhoudingstermijn. Dit houdt in dat een sociale koopwoning bijvoorbeeld 10 jaar lang een sociale koopwoning moet blijven.

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van alle vorderingen op dit onderwerp!

Door Renate Loermans, raadslid 

Resultaat extern onderzoek project Klaar voor de Start

Vorig jaar hebben we het college gevraagd om het inburgeringsbeleid voor statushouders te evalueren. De resultaten van de evaluatie beleid – uitgevoerd onder de titel Klaar voor de start – werd ontvangen in februari dit jaar. Onze fractie heeft zich uitgesproken over de magere resultaten.

In de commissie hebben we vervolgens gepeild hoe de reacties van de andere fracties luidden en hebben we uitvoerig gesproken over de projectresultaten van Klaar voor de Start. De evaluatie van het Project Klaar voor de Start heeft goede- en slechte ervaringen opgeleverd. Die ervaringen willen we graag koesteren en meenemen in het overleg met de regiogemeenten. Dat past in dit overleg omdat daar inmiddels ook de regionale afstemming over de nieuwe Wet Inburgering is gestart.

Tijdens dezelfde vergadering stond ook een collegevoorstel geagendeerd met de beleidsaanbevelingen voor de nieuwe Wet Inburgering. Daarin stonden veel punten die nog een relatie hadden met de voortzetting van het project Klaar voor de Start. Dat kon volgens ons niet.

Namens Kernachtig Wijchen ben ik vervolgens het gesprek met alle andere raadsfracties aangegaan om de beslisnota te amenderen en een motie in te dienen. Kernachtig Wijchen vindt dat de huidige taakstelling die Wijchen heeft voor statushouders te laag is om de uitvoering van de nieuwe wet, in eigen beheer te blijven uitvoeren. Door samen op te gaan trekken met de regio kunnen de kosten van scholing e.d. waarschijnlijk ook beter in de hand gehouden worden. Verder ontstaat er ook meer perspectief voor de statushouders en datkan dan ook voordelen hebben voor de gemeente Wijchen. Dit standpunt werd gedeeld door de andere raadsfracties.

Uniek in de geschiedenis van de raad: Onze motie en amendementen op beide beslisnota’s zijn op 25 februari unaniem, raadsbreed gesteund! 

Door Rob Albersnagel, raadslid 

Definitief bod RES 1.0

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad het definitief bod RES 1.0 goedgekeurd. Op Wijchen Lokaal na stemde alle partijen voor. D66 diende een amendement en motie dat geen meerderheid van de raad kreeg. Belangrijkste reden hiervan was dat de genoemde onderwerpen al ruimschoots zijn opgenomen in een Reactienota Wensen en Bedenkingen. Dat maakte het amendement en de motie overbodig.

We mogen trots zijn op de Wijchense bijdrage, op onze zonnevisie en succesvolle Gedragscode Windenergie. De 30 hectare zonneveld, 3 windmolens op Bijsterhuizen en de zonnepanelen op grote daken. Deze bijdrage gaat er voor zorgen dat van de ruim 17.000 woningen in Wijchen er 15.000 Wijchense groene stroom gaan krijgen! 

Voor de volgende stap, RES 2.0 zijn er in het RES bod 1.0 een aantal verkenningsgebieden voor windmolens opgenomen. De gebieden langs de A73 ter hoogte van Heumen en naast de Maas en Waalweg vanaf Beuningen tot aan Beneden Leeuwen liggen redelijk dichtbij onze gemeentegrens en dus ook nabij Wijchense inwoners. Belangrijk te melden is dat het gebied naast de A50, ter hoogte van Niftrik en Hernen, niet is aangemerkt als verkenningsgebied voor RES 2.0. 

Martijn Verharen, raadslid 

Onze wethouder sluit overeenkomst voor 250 nieuwe woningen in Huurlingsedam

Huurlingsedam breidt uit. Niet met 150 woningen zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar met 250 woningen. Vandaag tekende wethouder Geert Gerrits een overeenkomst met ontwikkelaar VOFnHuurlingsedam. Naar verwachting start de bouw van deze woningen in het najaar van 2022. Het nieuwe deel, oftewel fase 3, krijgt straks woningen voor bijna elke portemonnee: voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. 20% wordt sociale huur, 15% woningen van 180.000 euro, 15% woningen van 200.000 euro en de rest vrije sector. Qua sfeer sluit het nieuwe gedeelte naadloos aan op de bestaande bouw, want ook nu is architect Ashok Bhalotra weer betrokken. De uitstraling wordt gemoedelijk, met verschillende metselstenen, hoogtes, kappen, kleine, hoge lage en lange huizen.

‘We zijn blij met deze uitkomst’, zegt onze wethouder Geert Gerrits van Wonen. ‘Met de overeenkomst voor 250 extra woningen in Huurlingsedam kunnen we nu echt gaan versnellen. De benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan worden inmiddels uitgevoerd. We verwachten dat kort na de zomer van 2022 de schop in de grond kan. Behalve over het aantal woningen hebben we vooral afspraken gemaakt over de kwaliteit van de nieuwe wijk. Want ook over dertig jaar moet je hier nog goed kunnen wonen. Kwaliteit moet altijd voorop staan. We kiezen bij nieuwbouw zoveel mogelijk voor een gemengd woningbouwprogramma. Een veelzijdige wijk vormt de basis voor een prettige wijk en goede leefbaarheid’, aldus Gerrits.

Wijchen en regiogemeenten kampen met een groot woningtekort. Versneld en meer bouwen moet de ergste nood lenigen. Eerder werd daarom de regionale Woondeal gesloten met provincie en rijk. Inmiddels werkt Wijchen naast Huurlingsedam ook aan de ontwikkeling van Wijchen-West. Gezamenlijk dragen deze locaties flink bij aan het versneld oplossen van het lokale woningtekort.

Op naar verkiezingen 2022!

Tijdens de laatste ALV zijn op weg naar de verkiezingen van 2022 de voorzitters van een aantal commissies benoemd. Renate Loermans heeft als voorzitter het campagneteam samengesteld. Samen met Martijn Verharen, Joost Kersten en Helga Janssen wordt het kernteam gevormd dat de campagne gaat voorbereiden.

We zijn in twee bijeenkomsten al enthousiast aan de slag gegaan. De evaluatie van 2018 wordt hierin mee-genomen. Tijdens de ALV van 14 juni gaan we het plan van aanpak presenteren.

Campagnevoeren doen we samen, met z’n allen! Dat is het uitgangspunt, daar ligt de kracht van Kernachtig Wijchen. Daarom willen we ook gezamenlijk ‘aftrappen’. 

SAVE THE DATE: zondag 4 juli 2021

Op deze dag organiseren we een leuke activiteit, onder het genot van een hapje en drankje, op een mooie plek in onze gemeente.

Onze wethouders, fractie- en commissieleden en leden en achterbanners nodigen we hiervoor uit. We kijken er nu al naar uit en hopen op een grote opkomst! 

Door Renate Loermans, Martijn Verharen, Joost Kersten, Helga Janssen 

Onze wethouder sluit overeenkomst voor 250 nieuwe woningen in Huurlingsedam

Huurlingsedam breidt uit. Niet met 150 woningen zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar met 250 woningen. Vandaag tekende wethouder Geert Gerrits een overeenkomst met ontwikkelaar VOFnHuurlingsedam. Naar verwachting start de bouw van deze woningen in het najaar van 2022. Het nieuwe deel, oftewel fase 3, krijgt straks woningen voor bijna elke portemonnee: voor starters, senioren, gezinnen en kleine huishoudens. 20% wordt sociale huur, 15% woningen van 180.000 euro, 15% woningen van 200.000 euro en de rest vrije sector. Qua sfeer sluit het nieuwe gedeelte naadloos aan op de bestaande bouw, want ook nu is architect Ashok Bhalotra weer betrokken. De uitstraling wordt gemoedelijk, met verschillende metselstenen, hoogtes, kappen, kleine, hoge lage en lange huizen.

‘We zijn blij met deze uitkomst’, zegt onze wethouder Geert Gerrits van Wonen. ‘Met de overeenkomst voor 250 extra woningen in Huurlingsedam kunnen we nu echt gaan versnellen. De benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan worden inmiddels uitgevoerd. We verwachten dat kort na de zomer van 2022 de schop in de grond kan. Behalve over het aantal woningen hebben we vooral afspraken gemaakt over de kwaliteit van de nieuwe wijk. Want ook over dertig jaar moet je hier nog goed kunnen wonen. Kwaliteit moet altijd voorop staan. We kiezen bij nieuwbouw zoveel mogelijk voor een gemengd woningbouwprogramma. Een veelzijdige wijk vormt de basis voor een prettige wijk en goede leefbaarheid’, aldus Gerrits.

Wijchen en regiogemeenten kampen met een groot woningtekort. Versneld en meer bouwen moet de ergste nood lenigen. Eerder werd daarom de regionale Woondeal gesloten met provincie en rijk. Inmiddels werkt Wijchen naast Huurlingsedam ook aan de ontwikkeling van Wijchen-West. Gezamenlijk dragen deze locaties flink bij aan het versneld oplossen van het lokale woningtekort.