Nieuwsbrief Juni

Evaluatie voorbereiding fusie Druten Wijchen

Op 1 december 2020 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen om het proces van het hele fusietraject te evalueren. Van presentatie aan de raad tot en met de communicatie. De opdracht is gegund aan Necker en Naem, een gerenommeerd onderzoeksbureau.

De onderzoeksresultaten waren niet mis, de besluitvorming zou door de coalitiepartijen in een Blokhut in Druten hebben plaats gevonden. De oppositie heeft de hele periode buitenspel gestaan en college heeft het voor jaren verbruid in Druten en in de hele regio. In grote woorden worden conclusies getrokken in het rapport.

Gelukkig heeft de raad de tijd genomen om over de inhoud te spreken en te reflecteren. Tijdens een eerste informatie avond waarin de onderzoeker zijn rapport toelichtte, bleken er in het rapport veel aannames te staan.

Er had geen hoor- en wederhoor plaatsgevonden. Geïnterviewden hadden geen terugkoppeling gehad van hun gesprek. En tot slot wees de PvdA en VVD de onderzoeker op feitelijke onjuistheden.

Tijdens de digitale commissievergadering had de oppositie voldoende munitie om mee te schieten. Als fractievoorzitter kreeg ik veruit de meeste vragen op me af. Zorgvuldig is het proces dat Kernachtig Wijchen gevolgd heeft toegelicht. Stap voor stap. Over de gesprekken in fractie, met de achterban, de leden, de keukentafelgesprekken en de overleggen met collega raadsleden uit Druten en Wijchen.

Tijdens raadsvergadering poogden een aantal fracties de commissie nog eens dunnetjes over te doen. Een aantal kritische vragen naar college en de collegepartijen. Op het CDA na wilde het grootste deel van de toch echt het boek sluiten en verdergaan met de aanbevelingen. Zo is uiteindelijk het onderwerp afgesloten. Er is kennis genomen van het rapport en de aanbevelingen zijn aangenomen. Met de kennis van nu op zak, samen verder werken aan de verbeteringen. 

Door Twan van Bronkhorst, fractievoorzitter 

Onderzoek naar betaalbare zorg

Wethouder Titus Burger trakteerde de gemeenteraad op een nota over de ‘Betaalbaarheid van goede zorg’. Het college stelt daarin bezuinigingen voor nadat de raad eerder had aangegeven grote zorgen te hebben over de kosten van met name de jeugdzorg. Eén van de beslispunten werd omschreven als: “Vast te stellen dat met het aanvullend pakket aan bezuinigingsmaatregelen het eindpunt van de bezuinigingsopdracht is bereikt.”

Dat was voor de woordvoerders zorg aanleiding om in een Benen op Tafel-overleg te verkennen of we het hier wel mee eens waren. Duidelijk werd dat we graag de tijd willen hebben om advies in te winnen of de raad dit inderdaad moet vaststellen of dat er toch nog alternatieven mogelijk zijn. Immers, er zijn nog allerlei ontwikkelingen gaande bij het ministerie inzake de financiering van jeugdzorgen daarnaast vinden we dat er een principiële discussie plaats moet vinden over de betaalbaarheid van de zorg. 

Het college stuurde als bijlage bij de beslisnota een informatiebrief over het rapport van Andersson Elffers Felix mee. Het rapport gaat in op hoe de uitgangspunten van het jeugdbeleid in de afgelopen jaren hebben uitgepakt voor de financiering van de jeugdzorg. Wij menen dat de brief niet helemaal recht doet aan de bevindingen die uit het rapport naar voren komen. Daarom hebben de fracties gezamenlijk een ‘motie vreemd’ ingediend om een onderzoek uit te laten voeren door een extern onderzoeksbureau en deze bevindingen naast het voorstel van het college te kunnen leggen. Het college wees er vervolgens op dat door dit onderzoek sommige bezuinigingen niet zullen worden behaald. Dit was voor de fracties echter geen aanleiding om de motie te wijzigen. Wordt vervolgd! 

Rob Albersnagel, raadslid 

Een greep uit zienswijzen op diverse GR-en

Gemeenschappelijke regelingen (GR-en) zijn samenwerkingsvormen waarin de gemeente Wijchen samen met andere gemeenten een regeling uitvoert. Deze vorm van verlengd lokaal bestuur heeft een eigen Dagelijks bestuur en een eigen Algemeen Bestuur. Zij werken autonoom en vallen niet onder één college of raad. De raad kan wel zienswijzen meegeven aan het bestuur.

Op 17 juni hebben we op een avond alle zienswijzen van de gemeenschappelijke regelingen behandeld. De meeste zienswijzen zijn na debat in de commissievergadering als hamerstuk naar de raad gegaan. Voor meer informatie zie Raadsvergadering 17 juni 2021 Zienswijzen GR-en

GGD
Voor de zienswijze op de GGD had Groen Sociaal Wijchen een amendement ingediend. Daarmee wilde ze het positieve jaarresultaat niet terugstorten in de gemeentekas maar in de algemene reserve van de GGD. De raad kon zich hier niet in vinden en het amendement haalde het ook niet. Er werd ingestemd met de zienswijze zoals voorgelegd door het college.

MGR
De fractie is van mening dat er redelijke resultaten zijn bereikt ondanks de Coronacrisis. We signaleren dat de mismatch op de arbeidsmarkt toeneemt en dit vormt een risico voor mensen met een kwetsbare afstand tot de arbeidsmarkt zoals: mensen met een migratie-achtergrond, mensen met een beperking, laaggeletterden, laag-opgeleiden, enz. De groep die in de bijstand zit vergrijst en heeft elk jaar minder kans op de arbeidsmarkt. De duur van de werkloosheid stijgt,net als de kans dat mensen in de bijstand raken. Wij dragen het volledige participatiebudget over aan de MGR, terwijl de groep moeilijk bemiddelbare kandidaten die deel uitmaakt van de niet-loonvormende keten groeit. Voor die groep draagt de gemeente de kosten zelf. De inzet van het gehele participatiebudget is daarmee wat ons betreft zeker een gespreksonderwerp voor de nabije toekomst.

Tijdens de vergadering werd een door D66 opgestelde motie ingediend die als strekking had dat de kritische noot in de zienswijze m.b.t. de toenemende mismatch op de arbeidsmarkt uit de besluitvorming gehaald zou moeten worden. Het was volstrekt logisch dat de meerderheid in de raad hier tegen stemde. Als je dit soort signalen niet meer mee kunt geven aan het bestuur van de GR, dan wordt je als fractie volstrekt ongeloofwaardig. 

Door Rob Albersnagel, raadslid 

DoeMee rapport over Toezicht en Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie op het gebied van Toezicht en Handhaving, zijn een aantal conclusies en aanbevelingen aan ons voorgelegd. We kunnen ons hierin vinden en gaan graag met de aanbevelingen aan de slag. Toch hebben we een aantal zorgen over de conclusies gedeeld.

De samenwerking tussen boa’s en de politie baart ons zorgen. Onze gesprekspartners hebben laten weten dat in het centrum sprake is van een goede samenwerking. Maar op de bedrijventerreinen is dit een ander verhaal. We hebben al eerder onze zorgen geuit op het stijgend aantal incidenten. Zeker ook om ondermijning tegen te gaan is een goede samenwerking met de politie cruciaal. Inmiddels hebben we vernomen dat er een kwartiermaker is aangesteld die deze samenwerking gaat optimaliseren.

Daarnaast hebben we onze zorgen geuit over het zelfsturende team. We vragen ons af of er niet meer aansturing moet komen op uitvoering van taken, prioriteiten stellen, strategie opstellen en inzet van capaciteit. We zien ook dat BOA’s melding gestuurd werken, maar wij zien ook graag het stuk preventie terug. Voorkomen is beter dan….

Zoals gezegd willen we graag met de conclusies en aanbevelingen verder. Dan moeten we als raad eerst zelf aan de slag om kaders te gaan stellen! Samen met CDA, D66, PvdA en de VVD hebben we een amendement ingediend. Het amendement is voor een adequaat jaarverslag. Met het handhavingsbeeld, welke doelen behaald zijn en of doelen aansluiten op de ontwikkelingen in de praktijk. Daarmee kunnen wij als raad monitoren, evalueren en eventueel bij sturen in onze controlerende rol. 

Een motie om tot realistische en concrete doelstellingen te komen is samen met CDA en D66 ingediend. Wij moeten deze kaders gaan stellen, dat is onze rol. Dat willen we samen met college en ambtenaren in een gesprekstafel gaan doen.

Beide voorstellen werden breed gesteund. Zowel het amendement als de motie werden unaniem aangenomen. Dat is een mooi statement dat we intensief moeten samen werken aan een nog veiliger Wijchen! Wordt vervolgd. 

Door Helga Janssen en Saskia Eijkemans, resp. raads- en commissielid 

Groene Metropoolregio

Met het opzetten van De Groene Metropoolregio heeft de regio Arnhem-Nijmegen een nieuw samenwerkingsverband in het leven geroepen waarmee onze regio op allerlei fronten een boost moet gaan krijgen.

De Groene Metropoolregio gaat samenwerken op een aantal opgaven. Deelnemende gemeenten kunnen zelf bepalen aan welke opgaven men deel wil nemen. Zo zijn er opgaven op het gebied van verkeer en vervoer, maar ook opgaven op het gebied van economische ontwikkeling en toerisme. 

Hoe meer gemeenten participeren in zoveel mogelijk opgaven, des te lager zijn de kosten per hoofd van de bevolking en des te meer succes een opgave kan opleveren. Wijchen heeft dan ook besloten in te tekenen op alle opgaven. Kernachtig Wijchen kan zich hier helemaal in vinden. Het past bij Wijchen, als centrale gemeente in Zuidoost Gelderland. Wijchen heeft het meest succesvolle industriepark van Gelderland en we kennen een mooie rijke historie die wel tot 2000 jaar teruggaat in de tijd. Dit soort elementen kunnen binnen de Groene Metropoolregio verder worden uitgediept. Wijchen is geen eiland, dus is samenwerken voor ons de opmaat naar een nog gezondere gemeente. 

Belangrijk is wel dat deelname aan De Groene Metropool-regio geen bodemloze put mag worden. Haken er gemeenten af bij deelname aan een opgave, dan kunnen de kosten per hoofd van de bevolking voor de andere gemeenten immers stijgen. 

Daarom is het goed dat we met D66 en de VVD de motie “aandacht voor ommelanden en randgemeenten” hebben ingediend. Daarmee geven we een signaal af dat Wijchen de deuren voor samenwerken wagenwijd open heeft staan maar wel met een stok achter de deur. Indien gemeenten afhaken waardoor voor ons de kosten de pan uit gaan rijzen, moeten ook wij onze keuze bij kunnen stellen. 

Pim Verbeeten, raadslid 

Wandelen, fietsen en toerisme

Samen met Roel Boumans van de VVD heeft Kernachtig Wijchen vragen gesteld over mogelijkheden van wandelen en fietsen met behulp van de welbekende wandelknooppunten.

Ook het CDA stelde eerder al vragen over dit onderwerp. Het is goed om als raadsleden samen op te trekken en dingen voor elkaar te krijgen. Wethouder Derks van Toerisme geeft aan dat er voor het toerismeseizoen van 2022 het één en ander gaat gebeuren. Natuurlijk met hulp van onze eigen wethouder Paul Loermans die over de fiets- en wandelpaden gaat. Het zou mooi zijn als hij ook de nieuwe knooppunten borden gaat onthullen. Wanneer is nog niet bekend.

Op de bijgaande kaart zien we dat er al veel gedaan is in Nederland maar dat Wijchen nu ook aan de slag moet!

Door Rudie van Haren, raadslid 

Werkbezoek renovatie kasteel

Het is u vast niet ontgaan, ons Kasteel staat in de steigers. Zaterdag 26 juni hebben we een werkbezoek gebracht. We hebben uitgebreid toelichting gekregen over de voortgang van het project. Vol bewondering hebben we met eigen ogen kunnen zien met hoeveel professionaliteit, passie en zorg de renovatie plaatsvindt.

De kelders worden toegankelijk gemaakt, de begane grond met een glazen dak overkapt, de eerste verdieping in volledig heringericht en de kapel wordt in ere hersteld. Het museum blijft op de tweede verdieping. De toegangsbalie verhuisd naar de begane grond. De voortuin wordt ook nog opnieuw ingericht. We kijken met vertrouwen uit naar het vervolg. 

Door Helga Janssen raadslid 

Afval

Belangrijkste reden voor deze maat regelen z i j n de VANG-d o e l s t e l l i n g e n . O f w e l h e t terugdringen van de hoeveelheid restafval dat naar de ARN gaat. Hiervoor zijn afspraken gemaakt na het stopzetten van Omgekeerd Inzamelen en deze staan o.a. in ons coalitieakkoord en het energieplan op hoofdlijnen.

Sorteeranalyses laten zien dat er gemiddeld 10 kg per inwoner luier-incontinentieafval in het restafval zit en dat is totaal voor Wijchen circa 400.000 kilo. De verwerking van dit materiaal kan bij de ARN met een geheel nieuwe technologie en daardoor kunnen de materialen gerecycled worden. Daar willen we dan ook gebruik van gaan maken. Voor de inzameling worden totaal 11 aanbiedlocaties met containers ingericht. In al onze kernen komen één of meerdere aanbiedlocaties. De inzamelzakken zijn gratis en de distributie hiervan gaat via drogisterijen en apothekers. In het najaar gaat deze luierinzameling starten.

In 2019 is al besloten om de frequentie restafvalinzameling te verlagen naar 1 x per 4 weken. Voorwaarde was dat er een oplossing moest komen voor de luiers en incontinentiemateriaal. Dat start dus in het najaar. Per 1 januari 2022 wordt de frequentie van het ophalen restafval verlaagd. De restafvalcontainer kan nu 26 keer per jaar aangeboden worden. Ruim 70% van onze inwoners biedt deze container al minder dan 14 x per jaar aan. Dat gaat dus heel erg goed. De laatste 30% willen we nu in beweging krijgen om hun afval beter te scheiden.

Voor diegene die dit niet willen is er de mogelijkheid om gratis de kleine restafvalcontainer om te wisselen voor een grote container. En voor diegene die helemaal niets wil, is er zelfs de mogelijkheid voor om een tweede restafvalcontainer aan te vragen. Hiervoor betaal je jaarlijks € 50,-. De VVD en het CDA dienden een motie en amendement in om meer tijd te nemen voor participatie en onderzoek. Voor K8W is het nog verder uitstellen niet nodig en onacceptabel. Ook een ruime meerderheid van de raad trok de rode kaart voor deze twee voorstellen. Uiteindelijk stemde alleen het CDA tegen. De beslisnota werd door een ruime meerderheid aangenomen. 

Door Martijn Verharen raadslid 

Plannen windpark A50

Het verzoek van Vereniging Windpark Wijchen A50 voor medewerking aan windpark van vijf windmolens langs de A50 is door de raad negatief ontvangen. Het gaat om windmolens met een tiphoogte van 250 meter in Lienden (tussen Niftrik/ Batenburg/Hernen).

Ook het college is geen voorstander van dit plan. Dat bleek wel uit de beslisnota en het juridisch planologische onderzoeksrapport van Hekkelman.

Het voorgestelde windpark is in strijd met het huidige beleid én een goede ruimtelijke ordening. Door de initiatiefnemers is onze Gedragscode Windenergie Wijchen niet gevolgd. Sterker nog, het is bewust aan de kant geschoven. Ook de RES 1.0 afspraken werden blijkbaar door de initiatiefnemersniet serieus genomen.

Deze houding gaf ergernis bij de meeste raadsleden. Geheel terecht dat we geen medewerking geven aan deze plannen. 

Martijn Verharen, raadslid 

Wijchen West

De intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van ca. 1300 woning in Wijchen-West is getekend! Met deze overeenkomst hebben partijden de stap gezet om toe te werken naar een gebiedsvisie om de integrale ontwikkeling van Wijchen-West mogelijk te maken.

Wethouder Geert Gerrits liet verheugd weten: “We hebben draagvlak voor Wijchen-West gekregen. Nu willen we doorpakken met partijen die erin geloven en dat is gelukt. Daar ben ik blij mee. Ik heb vertrouwen dat we het samen kunnen gaan realiseren. Wijchen-West moet een Wijchense wijk worden met een dorpse mentaliteit waar mensen over 25 jaar nog steeds gezellig kunnen wonen!” 

Renate Loermans, raadslid