Vereniging (ANBI)

Kernachtig Wijchen is een vereniging. U kunt lid worden van de vereniging (neem contact op met secretaris@kernachtigwijchen.nl) om via de ledenvergaderingen invloed uit te oefenen op ons beleid. Als lid bent u ook welkom op de achterbanvergaderingen waar de fractie de standpunten voor de komende raadsvergadering met u bespreekt. Natuurlijk kunt u ook altijd een fractievergadering bijwonen. Kernachtig Wijchen vindt de mening van zijn leden van groot belang, wij zijn er immers voor de Wijchenaren.

Doelen van Kernachtig Wijchen

Kernachtig Wijchen is een onafhankelijke lokale partij met haar wortels diep in de samenleving van Wijchen en de acht kernen. Kernachtig Wijchen neemt verantwoordelijkheid, heeft ideeën en gaat voor oplossingen. Bij elk belangrijk onderwerp organiseren we een denktank waarbij de Wijchense samenleving wordt gebruikt als adviseur. De partij en de denktankleden zijn een afspiegeling van de samenleving, met verschillende sociale achtergronden. Kernachtig Wijchen heeft Wijchen in de afgelopen periode een eigen gezicht gegeven in de regio en we hebben voor ieder probleem Wijchense oplossingen gezocht. Het is altijd Wijchen wat ons bindt.

Onze doelen voor de komende jaren kunt u terug vinden in ons verkiezingsprogramma.

Maak kennis met onze fractie

Bestuur

 • Anton de Kleijn – Voorzitter
 • Henk-Jan Grobbe – Bestuurslid
 • Willem Pijnappel – Bestuurslid
 • Sander Paalman – Penningmeester / secretaris

Het bestuur van Kernachtig Wijchen komt gemiddeld een maal per maand bijeen voor een bestuursvergadering. Minimaal een maal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Mocht het noodzakelijk zijn dan organiseert het bestuur meerdere malen een ALV.  Voor iedere Raadsvergadering is er een achterbanvergadering. Van deze vergaderingen worden verslagen opgesteld.

Beloningsbeleid

Conform artikel 8.9 van de statuten:  De bestuursleden van de vereniging mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. 

Echter wordt van vacatiegeld geen gebruik gemaakt door de bestuurders, zij functioneren geheel op vrijwillige basis.

Fractie en Wethouders

De Fractie bestaat sinds 2018 uit 12 raadsleden welke de kiezers van Kernachtig Wijchen vertegenwoordigen in de gemeenteraad van gemeente Wijchen. Naast de raadsleden heeft de vereniging 2 wethouders welke de partij vertegenwoordigen in het college van burgemeester en wethouders.De fractie komt wekelijks bij elkaar met uitzondering van de vakanties. De wethouders schuiven aan bij de ze fractievergaderingen en iedere twee weken is er een overleg tussen de wethouders en de fractievoorzitter.

LID WORDEN?

Wilt u lid worden van onze vereniging dat kan! De contributie bedraagt 12 euro per jaar.
Neemt u svp contact op met het secretariaat. Ook als u lid wilt worden van de denktank.
Voor betaling van de contributie gaarne het volgende rekening nummer gebruiken:

NL32RABO 015 32 62 001 o.v.v. Vereniging Kernachtig Wijchen

 

Postadres van de vereniging

Heilige Stoel 5387, 6601 VC Wijchen,

mailadres: secretaris@kernachtigwijchen.nl

RSIN nr 8211.92.747

Contributie en giften

De vereniging Kernachtig Wijchen is sinds 2016 erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor is de contributie of gift onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onderstaand wordt toegelicht wat het verschil tussen de soorten contributie is, wat de mogelijkheden voor een gift zijn en welke criteria Kernachtig Wijchen voor de ontvangst van giften hanteert.

Contributie voor betalende leden

De contributie voor leden willen we graag aantrekkelijk houden en deze is al jaren slechts 12 euro per jaar. Bij de opgave van de inkomstenbelasting is deze als gift jaarlijks aftrekbaar.

Aanvullende contributie specifieke ledengroepen

Raadsleden en bestuurders zijn naast de de gewone contributie een ‘afdracht’ verschuldigd, die wordt betaald over het politieke inkomen. Deze aanvullende contributie wordt voornamelijk voor het verkiezingsfonds gebruikt en er wordt in de ALV verantwoording over afgelegd. Deze contributie vloeit voort uit artikel 7 van de Statuten en artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement en is ook jaarlijks aftrekbaar.

Vrienden van Kernachtig Wijchen

Er zijn verschillende soorten om als Vrienden van Kernrachtig Wijchen een bijdrage te leveren in de ondersteuning van de vereniging. Dit kan o.a. door gebruik te maken van een schenking in de vorm van: gewone en periodieke giften. Deze kunnen onder de volgende voorwaarden van inkomstenbelasting worden afgetrokken.

Gewone giften: Aan deze aftrekbare giften is een drempelbedrag en een maximum verbonden. Er hoeft in tegenstelling tot een periodieke gift, echter schriftelijk niets over te worden vastgelegd.

Periodieke giften: Dit zijn vaste, gelijkmatige, periodieke betalingen die gedurende een periode van minimaal vijf jaar worden betaald. Het voordeel ten opzichte van een gewone gift is dat er geen drempelbedrag aan is verbonden. Deze gift wordt nl. als een structurele ondersteuning van Kernachtig Wijchen gezien en daarvoor is het volledige bedrag aftrekbaar. Een periodieke gift moet wel schriftelijk worden vastgelegd en dit mocht tot 2014 alleen bij een notaris. Sindsdien mag dit gelukkig ook met een schriftelijke overeenkomst

Eventuele periodieke schenkingen in natura worden op dezelfde wijze behandeld als schenkingen in geld. Bij de schenking van een enkel voorwerp gaat het eigendomsrecht daarvan jaarlijks in gelijke gedeelten over. Uiteraard moet de schenking voldoen aan dezelfde  criteria van het begrip periodieke schenkingen.

Met de Schenkcalculator kan op een eenvoudige wijze al een indicatie van het fiscaal voordeel worden berekend.

Giftenregeling

Ondanks dat de Wet op de Financiering Politieke Partijen (WFPP) alleen op landelijke partijen van toepassing is, heeft Kernachtig Wijchen een morele verantwoordelijkheid voor de toelaatbaarheid van giften.

 • Door deze overtuiging neemt Kernachtig Wijchen geen giften aan:
  die anoniem worden gedaan of waarvan de herkomst niet is vast te stellen;
 • die kennelijk worden gedaan in de verwachting van economische of politieke begunstiging;
 • waarvan aanvaarding de integriteit of het belang van de partij kan schaden.
  Leden nemen daarnaast geen giften aan ten voordeel van een verkiezingscampagne van henzelf of van een ander lid, voor een verkiezing van een politieke functie, of een andere functie binnen Kernachtig Wijchen.

Vragen?

Neem dan contact op met Anton via penningmeester@kernachtigwijchen.nl