Nieuwsbrief Oktober

Praat mee!

Op zaterdag 6 november is het programmateam op drie locaties in de gemeente Wijchen aanwezig om te luisteren naar wat jij belangrijk vindt voor de komende periode. We treffen je graag aanstaande zaterdag 6 november op één of meerdere plekken. 

Gebiedsvisie Hart van Zuid

Afgelopen raadsvergadering, donderdag 21 oktober, is de Gebiedsvisie Hart van Zuid besproken. Deze visie moet leiden tot een vitaal en bruisend voorzieningenhart in Wijchen-Zuid. Dit is de eerste opgave uit de eerder vastgestelde routekaart ‘Toekomst Hart van Zuid’. De visie is aangenomen en hiermee kan de volgende fase van start. We komen steeds dichter bij het moment dat er echt wat gaat veranderen in Wijchen-Zuid! 

Een paar zaken die in deze visie opgenomen zijn: Een levendige plek, groen en klimaatbestendig, een gevarieerd aanbod van woningen, een verkeersveilige plek. Onder andere een nieuwe school, kinderopvang, wijkcentrum, sporthal, gerevitaliseerd winkelcentrum en zorgwoningen dichtbij voorzieningen maken onderdeel uit van deze visie. 

Al met al staat er veel te gebeuren in Wijchen-Zuid. Verschillende omwonenden hebben hun zorgen bij ons geuit. Kernachtig Wijchen lid Joke Joling overhandigde tijdens de raadsvergadering handtekeningen van de petitie ‘Minder stenen en meer groen in Hart van Zuid’. 

Naast omwonenden waren er verschillenden belangenbehartigers van panden of ondernemingen in Wijchen centrum die zorgen hebben over grootschalige uitbreiding van het winkelcentrum in Zuid. 

Met de fractie hebben we kritisch naar de visie gekeken en diverse betrokkenen gesproken. Een aantal amendementen zijn opgesteld en daarmee geven we gehoor aan de zorgen. De amendementen gaan over meer groen in Wijchen-Zuid, de aanstaande detailhandelsvisie moet leidend zijn voor de mogelijke uitbreiding van het winkelcentrum en de masterplanfase moet starten met een goed participatieplan. Deze amendementen zijn allemaal aangenomen. 

Daarmee hebben we het volste vertrouwen dat er mooie, breed gedragen plannen uitgewerkt worden die Wijchen-Zuid goed doen! 

Gesprekstafel Toezicht en handhaving openbare orde en veiligheid

De Rekenkamercommissie van Wijchen heeft deelgenomen aan het DoeMeeonderzoek naar toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Door mee te doen aan dit onderzoek konden de resultaten vergeleken worden met andere gemeenten die ook meedoen. Het rapport is net voor de zomer opgeleverd en besproken.

Naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen hebben we samen met PvdA, VVD, CDA, D66 een amendement ingediend. Onze raad moet jaarlijks goed geïnformeerd worden over de handhaving. Ook willen we weten welke doelstellingen worden behaald en of de doelen (nog) aansluiten op de ontwikkelingen in de praktijk. Om onze kaderstellende en controlerende rol te optimaliseren hebben we een motie ingediend om hierover een gesprekstafel te organiseren.

Deze gesprekstafel is inmiddels gehouden. Er is afgestemd hoe we tot realistische en concrete doelstellingen op het gebied van Toezicht en handhaving openbare orde en veiligheid komen. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor het ambitieniveau van de doelstellingen in relatie tot de personele capaciteit. De doorontwikkeling van de functie BOA is daarbij voor ons een zorgpunt. Beleid moet wel uitgevoerd kunnen worden. Er is toegezegd dat er een realistische uitvoeringsagenda komt. Aan de hand daarvan kan in de jaarverslagen gerapporteerd worden.

Ook is toegezegd dat het gevoerde beleid regelmatig wordt geëvalueerd zodat de raad, indien gewenst, de doelstellingen en het beleid kan bijsturen.

Over het gelopen proces van rapport tot gesprekstafel zijn we tot nu toe tevreden. We kijken uit naar het vervolg.

Door Helga Janssen, raadslid 

Huishoudelijke ondersteuning

Het college constateerde in september dat er iets scheef zit in de manier waarop de gemeenten huishoudelijke ondersteuning moeten leveren aan mensen die op deze ondersteuning aangewezen zijn. Ook inwoners die deze huishoudelijke ondersteuning zelf gemakkelijk kunnen betalen, kunnen dit bij de gemeente aanvragen. Ook zij betalen dan maximaal € 17,50 in de maand eigen bijdrage. Dit kost de gemeenten veel geld en daarom zoeken ze manieren om te bezuinigen.

In het raadsvoorstel stelt het college terecht dat het abonnementstarief dat de Rijksoverheid heeft vastgesteld, een aanzuigende werking heeft voor mensen die de huishoudelijke hulp gemakkelijk zelf kunnen betalen. Het college van Wijchen wil die groep aanpakken maar de manier waarop gaat ten koste van iedereen die in Wijchen huishoudelijke hulp ontvangt. Er zijn veel mensen op leeftijd op met een beperking die niet zonder die ondersteuning kunnen. En voor die mensen wil het college een nieuw normenkader toepassen. Daarin wordt de normtijd voor huishoudelijke ondersteuning verlaagd naar twee uur. Het college stelt dat zij die het écht nodig hebben en niet op eigen kracht kunnen voorzien, ook moeten kunnen aankloppen voor ondersteuning. En als het gaat om huishoudelijke ondersteuning maakt het college hier twee denkfouten. In de eerste plaats schrift het Rijk voor dat er huishoudelijke hulp door de gemeente geboden moet kunnen worden. En in de tweede plaats kan het best zo zijn dat iemand het echt nodig heeft, ook niet in eigen kracht kan voorzien maar het wel zelf kan betalen.

Namens de fractie van Kernachtig Wijchen heb ik een amendement opgesteld waarin we het college opdracht hebben gegeven een ander uitwerkingsscenario toe te passen. Omdat alle fracties hier mee in hebben gestemd blijven indicatiestellingen in stand en worden ze niet allemaal opengebroken voor herbeoordeling. Pas nadat een indicatiestelling afloopt, wordt het nieuwe normenkader toegepast. Het nieuwe normen-kader voeren we nu wel in voor nieuwe klanten. Over een jaar evalueren we of de maatregel echt aansluit op de beschreven problematiek. 

Bijlage: bedankbrief familie Strik uit Batenburg Kort na behandeling van het voorstel belde mevrouw Strik met Kernachtig Wijchen omdat er gekke dingen gebeurden met de indicatiestelling van haar ouders. Op verzoek van Twan heb ik me erin verdiept en contact opgenomen met de familie om meer informatie te krijgen. Vervolgens heb ik met wethouder Burgers gebeld en gevraagd nog eens goed naar de casus te kijken. Naar aanleiding daarvan heeft het Sociaal Team de casus bekeken en opnieuw beoordeeld in het voordeel van belanghebbenden. Mevrouw Strik heeft me daarna een bedankbrief gestuurd (zie bijlage) die ik graag deel met de fractie en de achterban. 

Door Rob Albersnagel, raadslid 

Dankwoord aan Kernachtig Wijchen van Adriaan en Tiny Strik-Groenen uit Batenburg 

Eind juli werden wij gebeld door gemeente Wijchen, Sociaal Wijkteam, met de mededeling dat de huishoudelijke hulp WMO per begin augustus zou worden verminderd in uren. En ondanks onze argumenten en wat voor groot belang de huishoudelijke hulp voor ons is om als 91- en 90- jarige zelfstandig te kunnen wonen, hield men zich bij het besluit dat de uren zouden worden verminderd.

We ontvingen een beschikking met de urenvermindering die gefaseerd zou worden afgebouwd en wij in bezwaar konden gaan. Echter ook deze periode was niet reëel om dit te kunnen doorlopen. Kort daarna ontvingen we opnieuw een beschikking met de melding dat de beschikking van juli 2021 zou vervallen. Maar op deze zogenaamde nieuwe beschikking stond een einddatum van 28-02-2022. Bij ons kwam direct de vraag waarom de einddatum van de andere beschikking was vervallen, namelijk tot 2026. Wij hebben vele pogingen gedaan om in contact te komen met B&W maar helaas hebben wij dit ervaren als van ‘het kastje naar de muur sturen’ en moeten concluderen dat ‘de menselijke maat’ niet aanwezig is. Het heeft ons gekwetst!

We kennen Kernachtig Wijchen als een partij die voor de burger staat en daarom hebben we na al onze eigen inspanningen contact gelegd met de voorzitter. We kregen een luisterend oor en dat deed ons goed. Hij meldde dat er opnieuw contact zou worden gelegd en dat was waar. Binnen no time kwamen we in gesprek met Rob (Albersnagel, red). Hij gaf aan dat hij contact ging leggen met de wethouder. En daarbij het advies om wel pro forma in bezwaar te gaan voor het geval het advies negatief zou zijn van B&W. Dat hebben we direct gedaan, brief geschreven en persoonlijk afgegeven bij de gemeente. Binnen enkele dagen na het overleg van Rob met de wethouder werden wij gebeld door het Sociaal Wijkteam met de mededeling dat wij de huishoudelijke hulp met de bestaande uren zullen behouden tot oktober 2026.

We zijn blij dat we de stap hebben genomen om met Kernachtig Wijchen in gesprek te gaan. We realiseerden ons inmiddels wel dat wij het niet ‘zouden redden’ en hoe triest is deze conclusie.

Kernachtig Wijchen voelt als een ‘warm bad’ en daarom ook deze woorden omdat wij jullie dankbaar zijn voor de snelle actie, het begrip maar vooral de grote zorg die jullie bij ons weg hebben gehaald door te ondersteunen en te handelen. Jullie zijn betrokken bij de burger!

Onze stem hebben jullie! 

Onderzoek naar betaalbare zorg

Wethouder Titus Burger trakteerde de gemeenteraad op een nota over de ‘Betaalbaarheid van goede zorg’. Het college stelt daarin bezuinigingen voor nadat de raad eerder had aangegeven grote zorgen te hebben over de kosten van met name de jeugdzorg. Eén van de beslispunten werd omschreven als: “Vast te stellen dat met het aanvullend pakket aan bezuinigingsmaatregelen het eindpunt van de bezuinigingsopdracht is bereikt.”

Dat was voor de woordvoerders zorg aanleiding om in een Benen op Tafel-overleg te verkennen of we het hier wel mee eens waren. Duidelijk werd dat we graag de tijd willen hebben om advies in te winnen of de raad dit inderdaad moet vaststellen of dat er toch nog alternatieven mogelijk zijn. Immers, er zijn nog allerlei ontwikkelingen gaande bij het ministerie inzake de financiering van jeugdzorgen daarnaast vinden we dat er een principiële discussie plaats moet vinden over de betaalbaarheid van de zorg.

Het college stuurde als bijlage bij de beslisnota een informatiebrief over het rapport van Andersson Elffers Felix mee. Het rapport gaat in op hoe de uitgangspunten van het jeugdbeleid in de afgelopen jaren hebben uitgepakt voor de financiering van de jeugdzorg. Wij menen dat de brief niet helemaal recht doet aan de bevindingen die uit het rapport naar voren komen. Daarom hebben de fracties gezamenlijk een ‘motie vreemd’ ingediend om een onderzoek uit te laten voeren door een extern onderzoeksbureau en deze bevindingen naast het voorstel van het college te kunnen leggen. Het college wees er vervolgens op dat door dit onderzoek sommige bezuinigingen niet zullen worden behaald. Dit was voor de fracties echter geen aanleiding om de motie te wijzigen. Wordt vervolgd!

Rob Albersnagel, raadslid

Verkiezing lijsttrekker

Woensdag 3 november wordt een ALV gehouden over de verkiezing van onze lijsttrekker voor de gemeenteraads-verkiezingen van maart 2022. Ook worden de hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar in De Mijlpaal te Hernen. We starten de vergadering om 19.30 uur.

 

Vaststellen top 20

Op woensdag 15 december wordt een ALV gehouden voor het vaststellen van de top 20 van de kieslijst. Ook wordt de campagne op hoofdlijnen toegelicht. Ook hier willen we starten om 19.30 uur. De locatie krijgt u nog van ons te horen.

We hopen op een grote opkomst. Het zijn belangrijke momenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ook willen we van de gelegenheid gebruik maken om mooie groepsfoto’s te maken. 

 

Masterclasses voor kandidaat raadsleden en belangstellende leden

Op dinsdag 16 november en 30 november organiseert het bestuur twee masterclasses Raadslid Kernachtig Wijchen. Deze masterclasses zijn bedoeld voor alle kandidaat raadsleden en andere belangstellende leden van Kernachtig Wijchen.

Locatie: Businessruimte Sportcentrum Arcus
Tijd: 19.30-21.30 uur
Graag even aanmelden bij secretaris@kernachtigwijchen.nl 

Kernachtig Wijchen wil verbetering voor initiatiefnemers kleinschalige woningbouw

De woningbouw komt in een stroomversnelling in Wijchen. Naast de grote projecten heeft Kernachtig Wijchen ook aandacht voor de kleine particuliere initiatieven, de KPI’s. Dit zijn initiatieven van inwoners die zelf één of enkele woningen willen bouwen. Zij kunnen hiervoor een principeverzoek indienen bij de gemeente. Kernachtig Wijchen pleit ervoor om de regeling voor deze initiatieven te verbeteren. Initiatiefnemers moeten wat ons betreft meer duidelijkheid ervaren over de procedure, de beoordeling en het tijdspad waarbinnen een beoordeling plaatsvindt. Ik heb het initiatief tot een motie genomen en deze is raadsbreed aangenomen. 

Door Tim Klinkhamer, raadslid 

Toeristenbelasting

Vorig jaar heb ik namens de fractie van Kernachtig Wijchen voorgesteld om de toeristenbelasting niet tijdens de Coronacrisis te verhogen. Nu de maatregelen grotendeels ingetrokken zijn gaan mensen weer op vakantie en kan de verhoging alsnog worden ingevoerd.

Tussen de behandeling van het voorstel en de commissievergadering een jaar geleden, hebben Twan, Helga en ik verschillende keren contact gehad met recreatieondernemers. Zij gaven telkens feedback op de voorstellen en de voorgestelde tarieven. Uiteindelijk is het voorstel als hamerstuk naar de raadsvergadering gegaan. 

Door Rob Albersnagel, raadslid