Verkiezingsprogramma

2018 - 2022

Kernachtig Wijchen is een onafhankelijke lokale partij met haar wortels diep in de samenleving van Wijchen en de acht kernen. De partij is niet gebonden aan landelijke politieke partijen, groepen of geloof. Kernachtig Wijchen neemt verantwoordelijkheid, heeft ideeën en gaat voor oplossingen. Leden van de Kernachtig Wijchen zijn dichtbij, aanspreekbaar en luisteren aan de spreekwoordelijke keukentafel naar wat onze inwoners echt bezighoudt. Wij denken mee, geven altijd antwoord en gaan voor resultaat.

Bij ieder belangrijk onderwerp organiseren we een denktank waarbij de lokale samenleving onze adviseur is. Kernachtig Wijchen en de denktankleden zijn een afspiegeling van de samenleving, met verschillende sociale achtergronden. Kernachtig Wijchen geeft de gemeente een eigen gezicht en is een teamspeler in de regio. Voor ieder probleem zoeken we naar lokale oplossingen. Onze verbindende factor is altijd Wijchen en de kernen.

Onze belangrijkste pijlers:

 • Kernachtig Wijchen  =  Thuis voelen   Aangenaam wonen, leven en werken
 • Kernachtig Wijchen  =  Dorps en Groen  Dorps karakter en groene ruimte koesteren
 • Kernachtig Wijchen  =  Sociaal en Betrokken Allerzwaksten mogen niet afhaken
 • Kernachtig Wijchen  =  Samen doen   Vrijwilligers dragen Wijchen
 • Kernachtig Wijchen  =  Blik vooruit  Duurzaam en financieel gezond blijven

 

KERNACHTIG WIJCHEN KIEST VOOR…

Kernachtig Wijchen kiest voor ‘lokalisering’ van de samenleving, in een wereld die verder globaliseert. Door tv en internet is de hele wereld binnen handbereik. Er komt steeds meer informatie op ons af. En door schaalvergroting ervaren mensen minder binding. Kernachtig Wijchen heeft haar ogen open voor de wereld om ons heen, maar richt zich op de lokale samenleving. Want samenleven doe je lokaal, met je buren in de straat en vereniging in de wijk. De kracht zit lokaal, de buurt is je thuis. Samen zijn wij de gemeente. Vrijwilligers en betrokken inwoners dragen Wijchen en de kernen, samen met professionals. Samen zijn we verantwoordelijk voor een succesvolle samenleving waar iedereen zich thuis kan voelen.

Kernachtig Wijchen kiest voor:

 • ‘Lokalisering’ van de samenleving. De kracht zit vaak in de directe omgeving.
 • Thuisgevoel door een menselijke schaal. Globalisering leidt tot vervreemding.
 • Buurt, wijk en straat. Daar gebeurt het, niet in Den Haag of op het gemeentehuis.
 • Eigenheid en herkenbaarheid in plaats van uniformiteit.
 • Je thuis voelen door koesteren tradities, karakteristieke panden en groenstructuren.
 • Maatwerkoplossingen in plaats van algemene oplossingen.
 • Gezond verstand in plaats van vastgeroeste patronen of theoretische argumenten.
 • Openstaan voor ideeën uit de samenleving, geen voorgedrukte plannen vanuit kantoor.
 • Een gemeente die initiatieven ondersteunt in een faciliterende of uitvoerende rol.
 • Een gemeente die er is voor haar inwoners en niet andersom.

 

KERNACHTIG WIJCHEN STUURT…

Als partner in de gemeenteraad en het college heeft Kernachtig Wijchen de afgelopen periode een forse bijdrage kunnen leveren aan de koers van de gemeente. Een grote partij maakt krachtig besturen mogelijk, maar goed besturen doe je altijd samen in een coalitie met andere partijen! Aan de hand van 15 thema’s laten we u graag zien dat een groot deel van ons vorige programma is gerealiseerd. Ook kunt u natuurlijk lezen wat onze plannen en ideeën zijn voor de toekomst.

 

STANDPUNTEN VAN KERNACHTIG WIJCHEN OP ACTUELE THEMA’S

De standpunten van Kernachtig Wijchen  staan in ons verkiezingsprogramma. Maar de actualiteit maakt dat er ook standpunten ingenomen moeten  worden over andere zaken die spelen in Wijchen zoals het omgekeerd inzamelen van restafval. Ook in het Kieskompas wat straks weer verschijnt staan wat stellingen waar ons al vastgestelde programma niets over zegt maar waarvan u mag verwachten  dat wij daar een mening over hebben.

Vuurwerk:
Vuurwerk geeft naast plezier  helaas veel overlast. Landelijk wordt nagedacht over een verbod. Wij staan sympathiek tegenover het idee van een vuurwerkverbod in combinatie met vuurwerk op een centrale plek. Dit verbod moet echter landelijk geregeld worden anders is het niet te realiseren.


Omgekeerd Inzamelen:
K8W vindt dat het huidige voorstel van omgekeerd inzamelen niet door kan gaan. Er is te weinig draagvlak voor. Wij hebben daarom het initiatief genomen om de raad te laten besluiten de voorbereidingen te stoppen en het college opdracht te geven om met een ander voorstel te komen.


Asielzoekers:
Nederland moet mensen die op vlucht zijn voor oorlog , of die vervolgd worden om hun politieke mening een veilig thuis bieden. Ook Wijchen moet daarbij haar verantwoordelijkheid nemen. Wat de woningtoewijzing betreft hebben wij met succes gepleit voor extra woningen want het mag niet zo zijn dat de nu al lange wachttijden nog verder oplopen voor onze jeugd. Toegelaten vluchtelingen moeten geholpen worden met inburgeren maar dit moet wel binnen het daarvoor bestemde budget. Wijchen moet geen opvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers de rechter heeft immers gezegd dat zij niet mogen blijven..


Schoolzwemmen:
Het is belangrijk dat kinderen leren zwemmen. In Wijchen nemen heel veel ouders die verantwoordelijkheid op zich. In Wijchen is in goed overleg met de scholen het schoolzwemmen daarom afgeschaft. Ouders die niet het geld hebben om de zwemlessen te betalen kunnen een beroep doen op de kindregeling. Daarvoor is op 3 november een motie ingediend met PvdA en VVD. Herinvoeren van het schoolzwemmen kan alleen in goed overleg met de scholen en op verzoek van de scholen. Vandaar onze neutrale opstelling bij het Kieskompas


Ecologische verbindingszones en natuurbeleid:
Kernachtig wijchen vindt dat we natuurgebieden aan elkaar moeten verbinden maar wil dit betalen uit het huidige budget en met meebetalen van ander overheden.

Wij zijn voorstander van bloemrijke bermen en vinden het plaatsen van bijenkasten op de daken van gemeentegebouwen een leuk idee.


Warenmarkt verplaatsen:
Het Wijchens centrum wordt steeds gezelliger met al die terrassen. Onze wekelijkse warenmarkt is een van de beste van de regio. Zomaar verplaatsen kan dus niet. De Sterrebosweg is zeker niet geschikt als alternatief.


Toeristenbelasting:
Wijchen heft nu een toeristenbeslasting van  70 eurocent per nacht. Wijchen maakt veel kosten om het toerisme te bevorderen. Deze bijdrage van de toeristenbelasting is daarvoor nodig.


Speelautomatenhal in Wijchen?
In 2017 speelde de discussie of er ergens in Wijchen een casino of speelautomatenhal mocht komen. Tijdens het debat  in de raad op 9 februari heeft onze fractie verdeeld gestemd over het onderwerp. Wij stellen ons daarom neutraal op.


Parkeren in de wijken:
Met name in de wat oudere wijken is er een tekort aan parkeerplaatsen. wij hebben ingestemd met een extra budget voor parkeerplaatsen. Natuurlijk moet het college goed kijken samen met de bewoners van een straat hoe en waar dit kan. Daarbij mag er ook gekeken worden of dit kan op een groenstrookje.


Verkeersveiligheid:
Wijchen is een verkeersveilige gemeente en dat willen we graag zo houden. Te hard rijden in woonwijken is vooral een kwestie van gedrag. De gemeente besteedt  al heel veel geld aan verkeersremmende maatregelen en dat is goed en genoeg. Maar het wordt ook  tijd dat de politie eerst eens gaat handhaven.


Hoogbouw in Wijchen:
Regelmatig popt de discussie weer op. Hoe hoog mag er gebouwd worden in Wijchen? wij zijn trots op de groene en ruime landelijke uitstraling die Wijchen heeft en zijn daarom voorstander van het huidige beleid: 4 a 5 bouwlagen en niet hoger


Rioolheffing:
De kosten voor het onderhouden, vernieuwen en aanleggen van riolering en regenwater afvoeren moeten door de inwoners betaald worden uit de rioolheffing. Deze mag dus niet hoger zijn dan wat nodig is. Nu wordt de heffing per woning bepaald door de waarde van de woning. Of de hoogte van de heffing beter bepaald kan worden door het watergebruik is de vraag. Wij wachten nader onderzoek af voor we hier een standpunt over innemen.


Armoedebeleid en andere sociale voorzieningen:
De raad heeft ingestemd met extra kosten om mensen aan het werk te helpen, dat is de beste bestrijding van armoede op termijn moet dit wel uit het ter beschikking staande budget komen. Daarnaast heeft  de voedselbank een flinke verhoging van de subsidie gehad op ons initiatief. Landelijke bezuinigingen op jeughulp en WMO  kunnen niet zomaar door de gemeente opgevangen worden. Door de VVD PVDA regering en door de huidige VVD CDA D66 CU regering worden de gemeenten steeds verder gekort op hun budget  voor  de jeugdzorg, huishoudelijke hulp en ouderenzorg. We zullen langzaam maar zeker naar een sluitende begroting moeten komen op deze onderdelen.


Werk:
De gemeente houdt nu bij  haar inkoop rekening met lokale bedrijven en met bedrijven die mensen met een beperking aan het werk helpen en met duurzaamheidseisen. Dit mag echter niet leiden tot hogere kosten.  K8W ziet niets in het idee van een basisinkomen.


Buurtfonds:
Wij zijn voorstander van een buurtfonds waarbij initiatieven uit de buurten gerealiseerd kunnen worden. Dit was deze periode een groot succes en willen wij weer doen de komende periode. Dit is wat anders dan het verhogen van het budget voor leefbaarheidsgroepen wat overigens al verhoogd is deze periode. Hier is trouwens door hen ook niet om gevraagd. Dus is er geen reden dit te doen