Coalitieakkoord

2018 - 2022

Onder het motto ‘Anders denken – Samen doen’ bouwen wij de komende jaren verder aan een vitale samenleving in Wijchen. Wij gaan verder met het beleid dat wij in 2010 inzetten, hoewel het perspectief er nu wat anders uitziet. Door vroegtijdig te anticiperen op de financiële crisis hielden we grip op de bedrijfsvoering. Maar met de decentralisaties in het sociale domein in het vooruitzicht wacht ons een nieuwe uitdaging. Wij zien kansen om deze nieuwe taken tot een succes te maken. Met gerichte doelen voor ogen vervolgen we dus onze koers. Met blijvende aandacht voor kwaliteit en kostenbewustzijn en met
oog en oor voor de menselijke maat. Want waar kwetsbare mensen ons echt nodig hebben, moeten zij een beroep op ons kunnen doen. Daarnaast zijn en blijven we alert op veranderingen in de samenleving.

 

Waarden en ambities

Wij stellen onze inwoners centraal, realiseren geen plannen ‘van achter de tekentafel’, maar maken gebruik van de eigen kracht en de samenwerkingskracht van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Wij nemen lokale initiatieven en vernieuwende ideeën dan ook serieus. En voorkomen dat onzinnige regels deze frustreren. Dit in de overtuiging dat er binnen Wijchen, wijken en kernen, genoeg potentieel en bereidheid schuilt om de eigen belangen met elkaar te verbinden en samen te zoeken naar oplossingen. Doelmatigheid, efficiëntie en ‘het systeem’ lijken soms belangrijker te zijn geworden dan mensen. Daarom is een verschuiving nodig van de nadruk op wet- en regelgeving en procedures, naar die van de menselijke maat. Het gaat dan vooral om wederzijds vertrouwen, minder bemoeizucht, maar wel aandacht en bezieling. Waarbij uitzonderingen het maatwerk bepalen. Wij kiezen daarbij voor een bestuursstijl die samenwerkingsbereidheid, daadkracht en overtuigingskracht uitstraalt. Met ondernemende bestuurders en ambtenaren die verbinding leggen met inwoners en dichtbij de mensen in wijken en kernen staan.

Anders denken – Samen doen dus.

 

Wijziging rolverdeling

Dit houdt wel in dat er een andere rolverdeling in de Wijchense samenleving ontstaat. Een terugtredende
en vooral faciliterende en stimulerende gemeente, met grote invloed en eigen verantwoordelijkheid van
inwoners, betekent een omslag in het denken en doen van bestuur, ambtenaren en samenleving.  Met het binnen de werkorganisatie van Wijchen gestarte ‘Project Wijchen21’ werken bestuurders, management en medewerkers nu al samen aan de cultuurverandering die deze omslag moet maken. Met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we in gesprek over hun bijdragen tijdens dit proces.

Anders denken – Samen doen dus.

 

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking met buurgemeenten kan bij onze ambities een rol spelen. Duidelijk is dat Wijchen een zelfstandige gemeente wil zijn en blijven, omdat we voor een herkenbare samenleving zijn met een menselijke maat. Daarnaast blijkt uit onderzoeken dat schaalvergroting nauwelijks tot echte voordelen leidt. Dat betekent niet dat wij samenwerking in de regio uit de weg gaan. Initiatieven beoordelen we naar maatstaven van meerwaarde en kansen voor onze inwoners. Daar hoort ook bij dat we snel besluiten nemen of ‘wij meedoen of niet’, zodat alle intern en extern betrokkenen daarop adequaat kunnen anticiperen. Wij staan in dat opzicht een trapsgewijze benadering voor: Wat we zelf kunnen, doen we zelf. Lukt het niet zelf? Dan zoeken we naar partners in de buurgemeenten van het Land van Maas en Waal. Is een bredere samenwerking nodig? Dan richten we ons op het Rijk van Nijmegen en zo nodig op stadsregionaal niveau.

Anders denken – Samen doen dus.

 

Coalitieakkoord op hoofdlijnen

Dit coalitieakkoord bevat een aantal aandachtspunten vanuit ‘dat wat ons bindt’, voor de komende vier jaar. Met de hiervoor genoemde ambitie indachtig. De agenda hiervoor is de programmabegroting. Samen met inwoners, partners en andere politieke partijen, waarvan we hopen dat zij met ideeën en initiatiefvoorstellen komen, gaan we hier aan werken. Het is een akkoord op hoofdlijnen, en dus geen dicht getimmerd geheel. Wij benoemen daarom in dit akkoord niet alle specificaties bij onderwerpen en vraagstukken.

Anders denken – Samen doen dus