Nieuwsflits november

Persbericht

De fractie van K8W roept de leden van de Gelderse Staten op om het verkenningsgebied voor windturbines uit de omgevingsverordening te halen. Op 1 december nemen de Gelderse Staten een besluit over de omgevingsverorderning. In deze verordening staat een verkenningsgebied ten westen van Wijchen. In de recent afgesproken Regionale Energiestrategie van de Groene Metropoolregio waar ook de provincie Gelderland medeondertekenaar van is, is dit gebied juist niet opgenomen. Wijchen heeft met 3 windmolens en 30 hectare zonnepark een evenwichtig bod gedaan in de RES 1.0 De fractie roept de Staten op zich aan de afspraken van RES 1.0 te houden. 

Geachte leden van de Gelderse staten,

Op 17 november wordt u bijgepraat over de actualisatie van de omgevingsverordening. De gemeente Wijchen heeft een zienswijze ingediend ten aanzien van de verkenningsgebieden voor windturbines. Deze zienswijze is op 6 oktober toegelicht door het college van Wijchen tijdens de hoorzitting. Met deze zienswijze toont de gemeente Wijchen aan dat het verkenningsgebied ten westen van Wijchen niet strookt met het bod RES 1.0 van onze regio. Wijchen heeft met 3 windturbines en 30 hectare zonnepark een evenwichtig bod gedaan in deze RES.

De afspraken die zijn opgenomen in RES 1.0 zijn tot stand gekomen na een intensief proces en het kan toch niet zo zijn dat terwijl de inkt nog niet droog is van deze afspraken het college van GS er toch een verkenningsgebied handhaaft wat niet in de RES staat. Dit door met de dreiging van een inpassingsplan een versnelde plan MER procedure voor RES 2.0 af te dwingen.

Wat heeft meepraten en je verantwoordelijkheid nemen ( zie het wijchense bod) over de noodzakelijke energietransitie voor zin als de provincie Gelderland een eigen koers vaart en de afspraken met de gemeenten van de groene metropool regio negeert.

De fractie van Kernachtig Wijchen roept u op om de afspraken van RES 1.0 te respecteren en dit verkenningsgebied uit de omgevingsverordening te halen.

Hoogachtend

A.A.A.M. (Twan) van Bronkhorst

Fractievoorzitter Nieuwsflits

Betoog begrotingsvergadering

Voorzitter,

Vandaag de 11e van de 11e is een bijzondere datum beneden de rivieren. De start van een nieuw carnavalsseizoen. Wij starten niet een nieuw seizoen van de zotten maar tellen de twee elven bij elkaar op voor de start van een nieuw jaar 22, 2022. Dat voor de gemeentepolitiek wel weer een bijzonder jaar gaat worden. Inwoners kiezen geen nieuwe stadhouder, hertog of prinsen, zij gaan voor een nieuwe raad. Geen raad van elf maar een gemeenteraad van 27.

De coalitie van K8W, VVD en PvdA is in 2018 aan de slag gegaan met het thema “iedereen doet mee”. We beloofden krachtiger, socialer, duurzamer en mooier te worden. Vandaag dan ook een mooi moment om nog even terug te blikken op de voorbije periode en een doorkijk te nemen naar 2022. Ik neem u mee door deze 4 thema’s.

Is Wijchen krachtiger, socialer, duurzamer en mooier geworden? Hier kan maar een antwoord op zijn en dat is ja en daar ben ik samen met onze fractie heel trots op. Het college en coalitie hebben de kar getrokken. De raad heeft haar duale verantwoordelijkheid genomen, samen hebben we hard gewerkt aan het coalitieprogramma. Dank aan allen daarvoor. Want uiteindelijk dienen we allemaal maar één gemeenschappelijk doel……..toch? 

Krachtiger
Wijchen heeft veruit de laagste lasten in de regio. Met een hoog niveau aan voorzieningen. Een solide en sluitende meerjarenbegroting waarmee we laten zien kracht te hebben en te houden. Een grote pluim voor het huishoudboekje waarmee we 2022 in mogen gaan! Ambitieuze en grote plannen die langzaam maar zeker in de steigers komen te staan. Zonder al teveel zorgen kunnen we gaan bouwen.

Of het nu gaat om woningbouw in Alverna, een school in Wijchen West of een MFA in Hernen, het zijn allemaal plannen waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. Niet helemaal zorgeloos. Op een aantal externe factoren hebben we nauwelijks of geen invloed. Wereldwijde schaarste aan grondstoffen en mensen drijven prijzen op. Deze schaarste maakt bijvoorbeeld de financiële bereikbaarheid van een passende woning steeds lastiger.

Toch laten we ons hier niet door weerhouden en gaan we door. Naast, voor Wijchense begrippen megaprojecten, zoals Tussen Kasteel en Wijchens meer en Hart van Zuid, bouwen we een ongekend aantal nieuwe woningen. Grote, kleine en kleinere bouwplannen laten zien dat Wijchen de kracht, ambitie en lef heeft om fors door te groeien. De programmabegroting 2022 straalt deze energie ook uit. Het college zal de komende jaren verder werken aan een krachtiger Wijchen. Hoe lekker sterk kun je je voelen bij dergelijk ambitieus krachtig beleid? 

Socialer
Welke ongekende veerkracht heeft Wijchen de afgelopen jaren getoond binnen het sociaal domein? Ondanks de grote onzekerheid van de Corona pandemie, de financiële risico’s en toenemende vraag heeft ook hier Wijchen haar kracht laten zien.

Leefbaarheid, een gezonde vitale samenleving, armoedebeleid, huishoudelijke hulp, sociaal vangnet, kindregeling, zorg dichtbij, of je nu even wat minder goed in je vel zat, je financiële jas te krap was, of je een extra steuntje in je rug kon gebruiken, het was er, voor iedereen. Niemand hoefde buiten de boot te vallen, Wijchen heeft het goed geregeld.

Samen met onze partners blijven we er voor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. De weg naar hulp is laagdrempelig. We hebben de afgelopen jaren als Wijchen een ongekend hoge financiële bijdrage moeten leveren aan zorg. Dat ging niet altijd van een leien dakje maar we zijn er samen uit gekomen.

De zorg over de betaalbaarheid van de zorg blijft. We ervaren ook een maatschappelijke zorg. Wat voor samenleving zijn wij geworden als zoveel kinderen en jongeren professionele hulp nodig hebben? Het college blijft haar best doen, iedereen doet mee! 

Duurzamer
Als je nu een luchtfoto van Wijchen bekijkt en die vergelijkt met eenzelfde foto van 10 jaar geleden, dan mogen we trots zijn op heel veel inwoners, ondernemers en andere organisaties. Hoeveel meer meters aan zonnepanelen zie je op de van foto nu? Met of zonder overheidssteun zijn veel inwoners en ondernemers in beweging gekomen om een steentje bij te dragen aan de opgave die we verduurzaming noemen.

De ambitie om door te groeien naar een Energieneutraal Wijchen staat. De ambitie om dit alleen als Wijchen te halen in 2040 of samen met de regio in 2050 willen we graag opnieuw bekijken. Het spreekwoord “alleen ben je sneller, samen kom je verder” is zeker van toepassing op het energietransitie vraagstuk. Samen met onze buurgemeente in de RES worden de plannen uitgewerkt. Samen bewust van onze mooie omgeving, samen zoeken naar die locaties waar de omgeving het minste schade ondervindt. Want beste mensen, de omgeving, het uitzicht zal in de toekomst gaan veranderen. Zonnepanelen en windturbines zullen de komende jaren waarschijnlijk harder groeien op akkers dan mais en koren.

Voor Kernachtig Wijchen moeten inwoners worden meegenomen in de plannen, ook hier ben je alleen sneller maar kom je samen verder. Draagvlak is uiteindelijk de pijler waarmee je als overheid laat zien er voor je inwoners te zijn. Als overheid moet je naast je burgers staan en niet erboven. Dat is wat we op dit moment ervaren. We worden ingehaald door een college van Gedeputeerde Staten. Het doet écht te kort aan al die bestuurders, inwoners en stakeholders die samen iets willen bereiken. Alle mooie woorden over draagvlak blijken niets waard te zijn. Daar blijven wij voor strijden.

Hoe zouden wij het graag zien? Geen industriële zonneakkers maar zonneparken, parken waar een perceel op een natuurlijke, recreatieve en duurzame manier wordt ingericht. Een wandelgebied met ruimte voor biodiversiteit, flora en fauna. Daartussen zonnepanelen, dichtbij een woonomgeving ontwikkeld. Inwoners profiteren zo van duurzame energie dichtbij. Een prettige leefomgeving waar je graag verblijft. We horen graag hoe het college hierover denkt? 

Mooier
Hoe trots is een inwoner van het dorp Bergharen of Balgoij of een inwoner uit een van de andere kerkdorpen over hun leefomgeving? Hoe trots is de inwoner op de kern Wijchen. De inwoners zijn trots. Dat bleek uit de enquête tijdens het draagvlak onderzoek over de fusie. Dat bleek na de presentatie van de visie over Hart van Zuid en dat horen we als we over straat lopen.

Onze inwoners zijn over het algemeen tevreden over hun leefomgeving. Het kan altijd wel eens ergens misgaan maar Wijchen ligt er heel mooi bij. Een van de eerste uitspraken van onze burgemeester na haar kennismaking met Wijchen; “wat is het hier mooi”.

Dat we dat moois niet alleen voor ons zelf willen houden blijkt uit de toeristische visie. De visie die samen met ondernemers uit de sector is opgesteld straalt ambitie uit. De komende jaren zal, daar waar mogelijk, gekeken worden naar extra ruimte om toeristen langer aan Wijchen te binden. Wandelpaden en fietsroutes worden aantrekkelijker gemaakt, de Kastelen komen op de kaart en we moeten hier zeker de historische centra van Batenburg en Leur benoemen.